| الشركة الوطنية للأوراق المالية
User Name       اسم المستخدم
Password       كلمة المرور
Language   English             عربي  اللغة
     
ABRAJ.D: 1.31(0)   AHC: 0.53(0)   AIB.D: 1.74(0)   AIG.D: 0.3(0)   APC: 6.3(0)   APIC.D: 2.54(0)   AQARIYA.D: 0.72(0)   ARAB: 0.81(0)   AZIZA: 2.89(0)   BJP: 2.41(0)   BOP.D: 2(0)   BPC.D: 5.25(0)   ELECTRODE: 2(0)   GMC: 0.7(0)   GUI.D: 2.6(0)   ISBK.D: 1.94(0)   JCC: 0.86(0)   JPH.D: 2.72(0.12)   JREI.D: 0.28(0)   LADAEN: 2.5(0)   MIC.D: 2.38(0)   NAPCO: 1.14(0)   NCI.D: 0.95(0)   NIC.D: 4(0)   NSC: 2.03(0)   OOREDOO.D: 0.89(0)   PADICO.D: 1.09(0)   PALAQAR: 0.42(0)   PALTEL: 4.25(0)   PEC.D: 1.56(0.01)   PHARMACARE.D: 3.5(0)   PIBC.D: 1.19(0)   PICO.D: 3.96(0)   PID: 1.67(0)   PIIC: 2.1(0)   PRICO: 0.37(0)   PSE.D: 4.9(0)   QUDS.D: 1.51(0.01)   RSR: 2.99(0)   SANAD.D: 2.18(0)   TIC.D: 2.82(0)   TNB.D: 2.02(0.01)   TRUST.D: 3.5(0)   UCI.D: 0.64(0)   VOIC: 13.2(0)   WASSEL.D: 0.35(0)  
%0.04 | 0.2
Closed

Historical Data For Other Markets
Market
Summary Period :            
Or : From :    To :
No Data Found Today
Al-Watanieh securities Co- All Rights Reserved © 2020
Site Map    Contact Us