| الشركة الوطنية للأوراق المالية
User Name       اسم المستخدم
Password       كلمة المرور
Language   English             عربي  اللغة
     
ABRAJ.D: 1.3(0)   AHC: 0.53(0)   AIB.D: 1.53(0)   AIG.D: 0.3(0)   APC: 6(0)   APIC.D: 2.43(0.02)   AQARIYA.D: 0.66(0.03)   ARAB: 0.81(0)   AZIZA: 2.75(0)   BJP: 2.41(0)   BOP.D: 1.76(0)   BPC.D: 5.1(0)   ELECTRODE: 2(0)   GMC: 0.74(0)   GUI.D: 2.47(0)   ISBK.D: 1.55(0.02)   JCC: 0.76(0)   JPH.D: 2.4(0)   JREI.D: 0.28(0)   LADAEN: 2.5(0)   MIC.D: 2.3(0)   NAPCO: 1.06(0)   NCI.D: 0.96(0)   NIC.D: 3.8(0)   NSC: 2(0)   OOREDOO.D: 0.8(0)   PADICO.D: 0.82(0.01)   PALAQAR: 0.42(0)   PALTEL: 3.7(0)   PEC.D: 1.38(0)   PHARMACARE.D: 3.49(0)   PIBC.D: 1.16(0)   PICO.D: 3.77(0)   PID: 1.6(0)   PIIC: 1.81(0)   PRICO: 0.36(0)   PSE.D: 4.9(0)   QUDS.D: 1.46(0)   RSR: 2.85(0)   SANAD.D: 2.15(0)   TIC.D: 2.75(0)   TNB.D: 1.79(0)   TRUST.D: 3.5(0)   UCI.D: 0.58(0)   VOIC: 12.07(0)   WASSEL.D: 0.32(0)  
%0.04 | 0.19
Closed

Historical Data For Other Markets
Market
Summary Period :            
Or : From :    To :
No Data Found Today
Al-Watanieh securities Co- All Rights Reserved © 2020
Site Map    Contact Us